Flexit tillverkar moderna luftbehandlingsaggregat som genom effektiv teknik återvinner värme samtidigt som de förser bostäder och kommersiella fastigheter med ren och frisk luft. 

Flexit medverkar därmed aktivt till en minskad energianvändning och till att minimera negativ påverkan på miljö och klimat.

Vår egen produktionsprocess innebär en mycket liten miljöpåverkan. Tillverkning sker i nybyggda energieffektiva lokaler och inga utsläpp från tillverkningsprocesserna förekommer.

Avfall från verksamheten sorteras och tas om hand för återvinning genom samarbete med återvinningsföretag.
Miljöaspekter är en påverkande faktor vid val av material och leverantörer till våra produkter.

Miljö

Flexit’s affärsidé innebär att vi arbetar för en sundare och bättre innemiljö, samtidigt är det också viktigt för oss att värna om vår yttre miljö. Vi arbetar därför ständigt med förbättringar genom att:

MILJÖPOLICY

  • Utveckla energieffektiva och återvinningsbara produkter.
  • Minimera våra anläggningars miljöpåverkan genom optimerade tillverkningsprocesser, källsortering och återvinning, samt effektiv energianvändning.
  • Beakta miljöaspekter vid val av material och leverantörer.
  • Genom kontinuerlig uppföljning säkerställa att vi följer de lagar och förordningar som syftar till att minska negativ miljöpåverkan.

 

Kvalitet

Flexit skall leverera produkter och tjänster som uppfyller eller helst överträffar kundernas behov och förväntningar genom att:

KVALITETSPOLICY

  • Vi sätter kunder i fokus genom att se till att vi förstår deras behov och förväntningar. Detta gäller såväl interna som externa kunder.
  • Vi skall ha en helhetssyn på processer så att vi ständigt förbättrar dem genom att vi ser till den totala företagsnyttan och inte enbart till vad som är bäst för en enskild avdelning eller arbetsuppgift.
  • Ha genomtänkta processer för att ta fram och införa nya produkter och produktändringar skall säkerställa hög kvalitet från projektförslag till produktionsstart (rätt från början.)
  • Flexit skall ha en process som säkerställer relevant upplärning och utveckling av vår personal och våra kunder.
  • Kvalitet skall vara en faktor som påverkar val av leverantörer. Vi skall utveckla och samarbeta med våra leverantörer med målet att höja kvaliteten, genom att ställa samma krav på den som vi ställer på oss själva.
  • Vi skall ha ett synsätt och arbetsmetoder som gör att vi hanterar avvikelser på bästa möjliga vis, så att vi undviker att de upprepas.


Flexit är anslutet till: