Generella leveransbestämmelser. NL 17 med tillägg VU20.

Priser i denna prislista gäller i SEK exkl. moms, fritt Flexits lager/fabrik. Flexit förbehåller sig rätten att ändra priser med två veckors varsel.

Offerter är giltiga i 30 dagar räknat från offertens datum om annat ej är avtalat.

Betalningsvillkor. Betalning skall erläggas per 15 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 1 % per månad.

Mervärdeskatt tillkommer på samtliga priser.

Leveransvillkor CIP 5% frakt, dock lägst 250:-. Detta inkluderar hantering, emballage och frakt. Ev. avvikelse från detta är angivet i anslutning till respektive artikelnummer.

Öppnade/delade kartonger/emballage ger ett pristillägg på kr 40:- per varulinje.

Leveranstid. Produkter utan särskild märkning i prislistan är lagervara och levereras normalt inom 5 arbetsdagar från fabrik. Beställningsvaror levereras enligt avtal. Projektleveranser bekräftas enligt avtal. I samband med projektleveranser som skall projekteras av Flexit tillkommer normalt 5 arbetsdagar.

Mottagningskontroll. Det åligger köparen att omedelbart vidtaga mottagningskontroll. Eventuell reklamation med anledning av att annan vara än den som har beställts har levererats eller att brist föreligger i leveransen, skall göras utan dröjsmål.

Transportskada och saknat gods. Mottagaren skall ovillkorligen underrätta fraktbolag för skadeanmälan. Anmäl alltid skador/förlust enligt följande; Upptäcker du skadan/förlusten redan vid mottagandet så gör du en anmärkning i fraktsedelns kvittensdel innan du kvitterar sändningen. Ange alltid skadade/saknade kolli samt skadans omfattning. Begär också förarens kvittens på anmärkningen. Ta därefter kontakt med Flexit. Dolda transportskador måste så snart skadan upptäcks efter godsets mottagande, omgående och senast 6 dagar efter mottagandet anmälas skriftligen till Flexit.

Returer godtas ej som inte i förväg är godkända av Flexit. Returnerade varor skall alltid åtföljas av ett returnummer som uppges av Flexit. Kunden betalar själv frakten för returnerade varor. Om retur sker p.g.a. fel från Flexits sida, ersätter Flexit kostnaden för billigaste fraktsätt. Kontakta alltid Flexit före retur. Varor som returneras efter godkännande av Flexit krediteras till kundens anskaffningspris minus 20 %, gäller kurant gods i originalemballage. Varor med fakturadatum äldre än 6 månader tas ej i retur.

Reklamationsrätt. Flexit förbinder sig att avhjälpa fel som uppkommit på grund av bristfälligheter i material och tillverkning. Flexits ansvar avser endast fel som uppstår vid korrekt användning under normala arbetsförhållanden. Flexits ansvar omfattar inte normal förslitning eller försämring. Ansvaret omfattar ej heller fel förorsakade av olyckor, oväder, onormala el-spänningsförhållanden/variationer eller andra onormala elektriska störningar, felaktig eller bristfällig installation utförd av annan än Flexit, fel på grund av att originaldelar ej använts, bristfälligt underhåll, oriktigt utförda reparationer eller ändringar i konstruktionen m.m. utförda av annan än Flexit. Såvida annat inte har överenskommits avser Flexits ansvar endast fel som visar sig inom ett år från leveransdagen.
Köparen skall utan dröjsmål skriftligen underrätta Flexit om fel som har visat sig. Köparen skall använda Flexits standardschema som ligger på www.flexit.se.

Force majeure. Parterna befrias från sina skyldigheter att prestera om sådana händelser inträffar som är utanför parternas kontroll.

Skiljedom. Tvist med anledning av avtalet och vad därmed äger samband får inte dragas under domstols prövning utan skall slutligt avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän.

Förbehåll. Flexit förbehåller sig rätten att utan avisering ändra i sortimentet. Flexit reserverar sig för eventuella tryckfel.