1. Inledning

Dessa villkor reglerar din användning av appen Flexit GO.

För att kunna använda Flexit GO måste du samtycka till dessa villkor. Vi uppmanar dig att läsa villkoren och integritetspolicyn.

Villkoren och integritetspolicyn kan uppdateras från tid till annan bl.a. till följd av att funktionaliteten utökas eller ändras och vid lag- och regeländringar m.m. Du kommer att meddelas om detta kräver nytt samtycke. Den gällande versionen av villkoren och integritetspolicyn hittas via länk på Google Play och App Store samt direkt på www.flexit.se/integritetspolicy.

 

2. Funktionalitet 

Flexit GO ger dig möjlighet att styra och kontrollera produktserierna Flexit Nordic och EcoNordic (produkten), både lokalt och på avstånd.

Du som användare har bland annat möjlighet att se om det finns larm eller underhållsmeddelanden, ställa in önskad temperatur, välja ventilationsinställning m.m.

Installatörer och servicetekniker kan konfigurera produkter för tillbehör, göra injustering av fläktar och temperatur via guide samt köra en uppstartsguide på EcoNordic.

Närmare information om funktionalitet och användning finns i anvisningarna som medföljer produkten och som även finns på www.flexit.se. Om det skulle vara motstridig information om produkten här och i anvisningarna, går anvisningarna före.

 

3. Ditt ansvar

Användarnamn och lösenord legitimerar dig som användare av Flexit GO. Du bör välja ett lösenord som inte är lätt att lista ut för andra (använd till exempel inte namn, födelsedatum, bilmärke eller dylikt) och håll detta hemligt för utomstående.

Vid misstanke om att utomstående har fått kännedom om lösenordet ska det ändras omedelbart.

Användningen av Flexit GO är kostnadsfri med undantag av vanliga kostnader till din tele-/internetoperatör som du ansvarar för.


4. Rättigheter

Upphovsrätt, övriga rättigheter och innehåll i Flexit GO tillhör Flexit och dess underleverantörer och skyddas av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga regler.

Varje kommersiell användning av sådana rättigheter är förbjuden utan föregående skriftligt avtal med Flexit. Detta gäller både kopiering, utlämnande och försäljning av information, bilder, grafiska element, programkoder och tekniska lösningar. Du har inte rätt att försöka undvika något säkerhetssystem/-åtgärd.

Överträdelse av denna punkt kan medföra ersättningsansvar och straffrättsligt ansvar.

 

5. Integritetspolicy

5.1 Installation

I samband med att produkten installeras registreras följande hos Flexit:
• Datum för installation
• GPS-position för produkten
• Produktens ID/aktiveringskod (QR-kod)
• Produktens konfigurationsval (vilka val som gjorts avseende funktionalitet under installationen)

 

5.2 Användaralternativ

Du kan använda Flexit GO på två olika sätt:

Via lokalt nätverk:
Du kan använda Flexit GO lokalt om appen och produkten är uppkopplade på samma lokala nätverk. Vid sådan användning lagrar eller delar du inte några användningsdata med Flexit. Produkten kan endast manövreras där Flexit GO-appen har tillgång till det lokala nätverket.

Via molnåtkomst – internet:
Du kan registrera produkten för molnåtkomst och få möjlighet att använda Flexit GO till att styra produkten oberoende av var du är, förutsatt att både Flexit GO-appen och produkten har tillgång till internet. Om du har registrerat produkten för molnåtkomst, kommer produkten hädanefter att lagra och dela användningsdata med Flexit.

 

5.3 Uppgiftskategorier och syfte

Detta är en översikt över vilka uppgifter/personuppgifter som Flexit behandlar:

Kontoinformation:
• Användarnamn (angiven e-postadress) och lösenord, som även kan lagras lokalt i appen

 Produkt- och användningsinformation:
• Datum för installation och anslutning till molnåtkomst för appen
• GPS-position för produkten
• Adress för produkten om en användare väljer att registrera detta
• Produktens ID/aktiveringskod (QR-kod)
• Data och parametrar för att kontrollera och styra inställningar:
         • Vilka driftlägen som produkten använder nu och vilka som har använts tidigare
         • Värden från olika typer av givare som finns i produkten, t.ex. temperaturgivare
         • Inställningar som installatör och användare har utfört för att anpassa produkten till den aktuella bostaden, t.ex. luftmängd och lufttemperatur
         • Inställningar som påverkar produktens prestanda
         • Inställningar för när (dag och klockslag) produkten automatiskt växlar mellan olika driftlägen baserat på användarens egna val

 Flexit behandlar dessa uppgifter i följande syfte:

• För att användaren ska kunna koppla upp produkten mot appen och fjärrstyra produkten
• För att användaren ska kunna se historiska data
• För att Flexit ska kunna tillhandahålla fjärrsupport
• För att kunna analysera hur produkten beter sig
• För att kunna vidareutveckla produkten
• För att kunna hantera reklamationer och garantiärenden

 

5.4 Lagring och radering

Datapunkterna lagras från och med den tidpunkt som produkten registreras för molnåtkomst. Med datapunkt avses alla data och parametrar som listas under punkt 5.3 ”Data och parametrar för att kontrollera och styra inställningar”.

Det lagras upp till 20 000 historiska värden för varje datapunkt.

Den historiska tidsperioden beror på hur ofta värden för datapunkten ändras. Till exempel kommer ett värde som ändras ~ 50 gånger/dag att ha en historik på ett år.

Dessutom lagras även upp till 2 000 kommandon (ändringar utförda av användare) som historiska värden.

Efter detta raderas uppgifterna på ett säkert och betryggande sätt, om de inte anonymiseras eller det finns en annan grund för att lagra uppgifterna längre. Flexit använder inte personuppgifter till beslut som uteslutande är baserade på automatiserad behandling.

 

5.5 Dataflöde

I huvudsak kommer de uppgifter som Flexit behandlar från dig eller andra användare som har tillgång till appen eller produkten och lämnas inte ut till andra. Men några uppgifter kommer från oss och vi kan även utbyta uppgifter med företag som Flexit anlitar för att hjälpa till i samband med installation, service och leverans av IT-tjänster. Dessa företag behandlar dina uppgifter på våra vägnar i det begränsade syfte som är nödvändigt för att de ska utföra hjälpen och i enlighet med ingångna personuppgiftsbiträdesavtal. Dina uppgifter kommer för övrigt inte att lämnas ut till andra, om inte du har gett ditt samtycke till detta eller om Flexit är rättsligt förpliktat till sådant utlämnande eller uppgifterna är anonymiserade.

Dina uppgifter lagras och behandlas inom EU/EES-området och i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR, (EU) 2016/679.5.6 Annan information

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Du kan när som helst kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och återkalla samtycket. Detta begränsar dock Flexits möjlighet att tillhandahålla funktionalitet utan att detta normalt innebär ett åsidosättande. Om samtycket återkallas kommer det inte att påverka lagligheten för den behandling som bygger på samtycket innan det återkallats.

Du har rätt till en kopia av och kräva rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter som du har gett Flexit och som behandlas elektroniskt direkt eller få dem överförda till en annan leverantör/personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om du inte ber om annat kommer informationen att tillhandahållas via e-post i en vanlig elektronisk form. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

 

6. Uppsägning och upphörande

Du kan när som helst sluta använda Flexit GO. Du kan även återkalla ditt samtycke genom att kontakta Flexits kundservice. Vid flytt och ägarbyte bör du informera den nya ägaren om Flexit GO.

Flexit kan stoppa tillgången till Flexit GO med 90 dagars varsel om Flexit inte längre ska erbjuda Flexit GO eller göra väsentliga ändringar i appen. Flexit kan dessutom stänga eller begränsa din tillgång till Flexit GO med omedelbar verkan om du bryter mot dessa villkor.

 

7. Begränsat ansvar

Flexit GO kommer normalt att vara tillgänglig och fungera i enlighet med beskrivningen i dessa villkor och produktens anvisning utan fel eller brister, förutsatt nätverksåtkomst. Flexit GO eller någon av funktionerna kan emellertid från tid till annan vara otillgänglig, till exempel på grund av underhåll.

Flexit kommer att anstränga sig för att Flexit GO ska vara fri från virus och andra säkerhetshot, men kan inte garantera detta. Du är ansvarig för att använda och underhålla antivirusprogramvara och andra skyddsåtgärder och säkerhetskopiera dina uppgifter.

Om du underrättas om fel eller själv upptäcker fel, ber vi att du underrättar Flexit om felet. Flexit är inte ansvarigt för direkta eller indirekta förluster som du eller andra åsamkas i samband med att Flexit GO inte kan användas som avsett.

För eventuella brister på produkten eller där Flexit inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet hänvisas till ingångna avtal och gällande avtalsvillkor där även bestämmelserna om reklamationsrätt och frist framgår.

Flexits ansvar för Flexit GO kan inte i något fall överstiga vårt ansvar enligt ingångna avtal och gällande avtalsvillkor för produkten.


8. Kontaktinformation m.m.

Leverantör och personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagstiftningen är Flexit Sverige AB, org.nr 556675-4817. Tel.: +46 10 209 86 00. Företagsadress/besöksadress: Källhultsvängen 5B, 670 10 Töcksfors, Sverige. E-post: info@flexit.se.

Information om Flexits produkter och tjänster finns på www.flexit.se.

 

9. Tillämplig lagstiftning och laga domstol

Dessa villkor och integritetspolicy ska tolkas och upprätthållas i enlighet med svensk lagstiftning.

Eventuella tvister som inte går att lösa i godo mellan parterna ska avgöras vid allmänna domstolar. Som laga domstol avtalas den domstol där Flexit har sitt säte.