När en förordning har trätt i kraft, gäller denna direkt som en del av den nationella lagstiftningen i varje enskilt medlemsland. Detta innebär att Ekodesignförordningen för ventilation Nr 1253/2014 och Energimärkesförordningen Nr 1254/2014 har trätt i kraft som lag i de Europeiska länderna, och började gälla från 1 januari 2016.

Målsättningarna är att man före år 2020 ska:

  • Reducera utsläpp av växthusgaser med 20%
  • Se till att andelen energi från förnybara energikällor uppgår till 20%
  • Utnyttja energin på ett smart sätt så att energieffektiviteten är 20% bättre

Produkter som drivs med elenergi, och produkter som indirekt påverkar hur mycket energi som används (t.ex. fönster och dörrar, hur välisolerade dessa är) omfattas av dessa regler.

Det är positivt att man inför striktare regler. På så vis kan man utesluta de allra sämsta produkterna på marknaden, de som förbrukar mest energi. Stegvis kommer dessa krav att skärpas.

Från 1 januari 2016 ska ett bostadsaggregats SEC-värde inte vara högre än 0 kWh per m2 och år d.v.s. minst vara godkänt i klass G för att få lov att säljas på marknaden.

Från 1 januari 2018 får SEC-värdet enligt nedan tabell inte vara högre än -20 kWh per m2 och år.

SEC kan sägas vara ett energibesparingsvärde. Ju högre negativt tal desto bättre energieffektiv produkt och desto mer spar man per m² och år.

Utöver detta ska leverantören presentera vissa data för produkterna.

När det gäller aggregat för icke bostadshus är reglerna annorlunda. Här har man inte en energiklassning med etikett, utan istället presenterar man ett prestandatal som man kallar SFP int.

SFP int kan sägas vara ett slags tal på hur effektivt fläktarna klarar pressa luften igenom aggregatet och övervinna dess motstånd. Detta tal ska sen jämföras mot SFP limit, ett gränsvärde för respektive aggregat som inte får överstigas. Även här ska en lista på olika prestanda presenteras av leverantören.

På samma sätt som bostadsaggregaten får en skärpning från år 2016 till år 2018, då några energiklasser utgår, kan man säga att en motsvarighet sker på ickebostadsaggregaten.

Detta sker här genom en skärpning på vad som är lovligt SFP int, det vill säga att SFP limit skärps.

 

Vad gör Flexit?
Flexits luftbehandlingsaggregat för bostadshus och köksfläktar med motor omfattas av Ekodesigndirektivet. Energimärkningsetiketter, energiklassning och ekodesignprestanda presenteras tillsammans med all produktdokumentation samt drift- och underhållsdokumentation på berörda produkter, både i tryck och på web.   

Märkning är införd i våra försäljningsbroschyrer, och alla gamla trycksaker som saknar korrekt märkning makuleras. Dessa regler gäller även våra återförsäljare. Vid framtagning av nytt försäljningsmaterial och vid annonsering blir energimärkning infört där det är relevant och så krävs.

Exempel på Flexit Ekodesignbilaga som följer med ett ventilationsaggregat för bostäder hittar du här >>

Exempel på Flexit Ekodesignbilaga som följer med ett ventilationsaggregat för kommersiella byggnader hittar du här >>