Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.


Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vattnet som används i hushållet.

Det är viktigt att veta från vilken eller vilka källor radonet kommer för att sätta in rätt åtgärder.
Läs mer om ”Radonkällor i inomhusluften” på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>


Varför bry sig om radon?

Radon i inomhusluften under lång tid kan medföra ökad risk att utveckla lungcancer. Risken ökar med radonhalten i inomhusluften och hur lång tid man exponeras.
Det finns ingen nedre gräns för när radon skadar, men risken är 20 gånger större för dem som aktivt röker eller har rökt. Risken är också betydande för icke-rökare.
Se Strålsäkerhetsmyndigheten för mer information om radon >>


Vad kan du göra?

Om man är osäker på radonhalten i sin bostad, bör man kontrollera den.
Myndigheterna har gränsvärden för hur mycket radon som får förekomma inomhus innan åtgärder behöver vidtas.
Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en lokal.
En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.
Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. Mätningen bör utföras av fackman.
De som ansvarar för miljöhälsovård i kommunen kan ge mer information om de allmänna radonförhållandena i respektive kommun och hur man beställer mätning.
Läs mer på Strålsäkerhetsmyndigheten hur radonmätning går till >> 


Bra ventilation motverkar radon inomhus

Ett bra sätt att minska radonhalten i inomhusluften är att förbättra ventilationen genom installation av balanserad ventilation, FTX, som är en mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning.
Vid balanserad ventilation har den nya luften som tillförs värmts upp, i en roterande värmeväxlare, av den gamla luften som sugs ut. Det gör att risken för olägenheter av kalldrag minimeras, en risk som annars är stor vid de höga luftflöden som oftast behövs för att späda ut radonhalten tillfredsställande.
Eftersom värme återvinns ur frånluften, är det även bra ur energisynpunkt. Balanserad ventilation har också en positiv effekt genom att luftomsättningen inomhus ökar.

Genom att ventilera marken under bostaden kan radonhaltig luft avlägsnas så att radon inte kommer in i bostaden. I källare kan radonhalten minskas genom att ventilera källaren väl.