Utsläpp, även kallat emission, kan orsaka många sammansatta, komplexa hälsoskador, beroende på vilket sammanhang det är fråga om. Till exempel kan vissa gaser påverka nervsystemet, slemhinnor, vara cancerframkallande, försvaga immunsystemet eller vara hormonhämmande. En mängd kemiska ämnen används för tillverkning av material och varor vi omger oss med.
Detta gäller allt från byggnadsmaterial, möbler och textilier till leksaker och rengöringsprodukter. Många av dessa kemiska ämnen kan övergå till gasform och bidra till föroreningar i inomhusluften. Många kemikalier i inomhusluften kan också reagera med syre i luften och skapa nya och mer irriterande ämnen.

Vilka giftiga gaser finns i hemmet?
Giftiga gaser från material i inredning och från inomhusaktiviteter leder till att det bildas kemikalier i inomhusluften. Dessa kemikalier kan reagera med olika innehåll i husets byggmaterial eller med andra kemikalier, t.ex. ozon, och bilda ännu mer reaktiva kemikalier.
Kemikalierna kan också binda sig till små partiklar i luften och därmed leda till större exponering hos människor.
De kemiska ämnena kan orsaka inflammatoriska reaktioner i slemhinnorna i ögonen och i luftvägarna. De kan också orsaka irritation eller hos vissa människor till och med icke-allergiska astmaattacker.
Kartläggning och identifiering av källor och aktiviteter, som leder till onödiga gaser till inomhusmiljön, är viktigt för att minska oönskad förorening av inomhusmiljön.

Minska giftiga gaser i hemmet
Vi omger oss med gifter vi inte har en aning om. Välj möbler och textilier som avger låga halter giftig gas, och be om dokumentation gällande hälso- och miljöfarliga ämnen. 
Lukta på produkter, och var skeptisk om det luktar mycket eller konstigt. Produkter som luktar dåligt eller starkt kan indikera om höga halter giftig gas eller efterbehandlingsmedel. Om produkten kan tvättas före användning, gör gärna det.
Undvik sprayprodukter eftersom de orsakar partikelmoln (aerosoler/små droppar) under användning, och kan bidra till inandning av oönskade kemikalier.

Hobbyverksamhet och renovering
Hobbyarbeten, vallning av skidor, renovering m.m. avger ofta damm. Användning av lim, färger och kemikalier som innehåller lösningsmedel, giftiga komponenter eller andra ämnen, är ofta skadliga för dig och inomhusklimatet.
Var noga med att vädra ordentligt under och efter sådana aktiviteter. Man bör välja miljövänliga material att arbeta med.
Vid målning bör man vänta några dagar, innan rummet används igen, på grund av färgavdunstningen.
Kom ihåg att nyfödda är särskilt utsatta för föroreningar.