Radon er en naturlig, usynlig og radioaktiv edelgass som kommer fra bakken og trenger seg inn i boligene via grunnen, enten fra naturlige bergarter eller tilkjørte fyllmasser. Når radon brytes ned, dannes nye radioaktive stoffer, såkalte radondøtre. Radon og flere av radondøtrene avgir alfastråling som kan skade celler i luftveiene slik at de kan utvikle seg til kreftceller. Myndighetene har derfor satt grenser for hvor mye radon det maksimalt kan være innendørs før tiltak må gjøres.

Hus med radonbrunn
Hus med radonbrunn

Hvorfor bry seg om radon?
Radongass i inneklimaet kan over tid føre til økt risiko for utvikling av lungekreft,
spesielt når du oppholder deg i et rom med radon over en lengre tid. Pr. i dag finnes det ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade, men risikoen er 20 ganger høyere for de som er aktive røykere eller har røyket. Risikoen er også betydelig for ikke-røykere.

Hva kan du gjøre?
Dersom du er i tvil om radonnivået i huset ditt, anbefaler vi at du gjør radonsjekk.
De som har ansvar for miljørettet helsevern i kommunen kan gi nærmere informasjon om de generelle radonforholdene i din kommune, og om hvordan du kan bestille måling. Dersom du ønsker mer informasjon om radon, anbefaler vi at du går inn på Statens Strålevern sin hjemmeside.

God ventilasjon motvirker radon innendørs
Dersom du har god ventilasjon innendørs, vil dette være med på å motvirke radon.
Balansert ventilasjon virker positivt ved at ventilasjonen øker innendørs og at radonkonsentrasjonen reduseres. Ved å ventilere grunnen under boligen med en radonbrønn, kan radonholdig luft trekkes ut slik at radon ikke trenger inn i boligen.
For å kartlegge radonnivået må det som nevnt foretas målinger i boligen.
Gjennomføring av tiltak bør utføres av fagfolk.